Ο Όμιλος W.A.T.T. έχει επενδύσει στην ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού που αποτελούν σημείο αναφοράς για το σύνολο του κλάδου.

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Φυλή, Αττική | Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών

Το πρότυπο Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) της W.A.T.T. στη Φυλή με δυναμικότητα επεξεργασίας 50.000 τόνων ετησίως, λειτουργεί από το 2008, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Η νέα Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας του ΚΔΑΥ Φυλής διαθέτει καινοτόμα τεχνολογία, είναι σχεδιασμένη σύμφωνα τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα και παρέχει τη δυνατότητα υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων συσκευασίας και υπολειμματικών αποβλήτων.
Μέσω των προηγμένων μεθόδων μηχανικού διαχωρισμού καθίσταται δυνατή η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων (SRF) και ανακυκλώσιμων υλικών όπως γυαλί, πλαστικά και μέταλλα. Λόγω της εκτεταμένης μετεπεξεργασία τους, τα δευτερογενή καύσιμα (RDF και SRF) αποτελούν υψηλής ποιότητας εναλλακτικά καύσιμα, που ανταποκρίνονται στις απαιτητικές διεθνείς προδιαγραφές της τσιμεντοβιομηχανίας.

Κορωπί, Αττική | Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών

Το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) της W.A.T.T. στο Κορωπί, η μοναδική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική και η πιο σύγχρονη στην Ελλάδα, λειτουργεί από το 2010 και εξυπηρετεί τις ανάγκες 30 Δήμων της Αττικής.

Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με την πιο σύγχρονη τεχνολογία μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων συσκευασίας, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων, με δυναμικότητα επεξεργασίας 20 τόνων/ώρα. Ο εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με τη μεγάλη δυναμικότητα της μονάδας, εξασφαλίζουν την επίτευξη υψηλής καθαρότητας στα προϊόντα, ενώ η χρήση καινοτομιών στο σχεδιασμό καθιστά εφικτή την προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας σχετικά με το διαχωρισμό των προς ανακύκλωση αποβλήτων.

Πάρος, Νότιο Αιγαίο | Κέντρο Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών

Στην Πάρο, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα κέντρο τεχνολογικής αιχμής με στόχο την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσιάζονται στα νησιά του Αιγαίου. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ομίλου, πραγματοποιείται η συλλογή, το πρώτο στάδιο διαλογής και η συσκευασία των σύμμεικτων υλικών τα οποία προορίζονται για ανακύκλωση.

Μονάδες Κομποστοποίησης

  1. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει ανοικτού τύπου εγκατάσταση κομποστοποίησης στα Ιωάννινα. Μέσα από τη διαχείριση των λυμάτων του Δήμου, η εγκατάσταση έχει παραγωγική δυναμικότητα 100 τόνων ημερησίως.
  2. Το Κ.Δ.Α.Υ. του Δήμου Κρωπίας συμβάλλει εμπράκτως στη προσπάθεια μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο κυκλικό παραγωγικό μοντέλο. Σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραλαμβάνει και επεξεργάζεται 10.000 τόνους προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, προερχόμενα από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, η μονάδα δύναται να παράγει 2 τύπους εδαφοβελτιωτικών εξαιρετικής ποιότητας, τα προϊόντα VITA Green και VITA Green Plus. Η δραστηριότητα αυτή του Ομίλου της W.A.T.T. αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αξιοποίηση του 100% των βιοαποβλήτων ενός Δήμου, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης των τελικών προϊόντων στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της βιολογικής γεωργίας.