Συνδεδεμένες Εταιρείες

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1)PARTNERSHIP OF W.A.T.T - MESOGEOS -EPEM FOR AL MINYA LANDFILL PRIVATE COMPANY

2)ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1) PARTNERSHIP OF W.A.T.T. - MESOGEOS - EPEM FOR AL MINYA LANDFILL PRIVATE COMPANY

Η επωνυμία της εταιρείας : PARTNERSHIP OF W.A.T.T - MESOGEOS -EPEM FOR AL MINYA LANDFILL PRIVATE COMPANY

Διακριτικός τίτλος:  "AL MINYA LANDFILL P.C."

Εταιρικό κεφάλαιο: 1000 €

Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών: 0 €

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. :127938301000

Έδρα της εταιρείας : Δήμος Αθήνας, Πατριάρχου Ιωακείμ 7, 10675

Εταίροι: W.A.T.T Α.Ε. με διεύθυνση: Δήμος Αθήνας, Πατριάρχου Ιωακείμ 7, 10675 - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με διεύθυνση:Δήμος Αθήνας, Αιόλου 67, - ΕΠΕΜ Α.Ε. με διεύθυνση: Δήμος Αθήνας, οδός Αχαρνων αρ141β και Λαερτίου

Κατηγορία Εισφορών εκάστου εκ των εταίρων: Κεφαλαιακές εισφορές

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.watt.com.gr

Διαχειριστής : Αθανάσιος Κατρής

2) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ

Διακριτικός τίτλος: "ΚΟΜΠΟΣΤ Ο.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ"

Εταιρικό κεφάλαιο: 1000 ευρώ

Σύνολο ποσό εγγυητικών προσφορών : 0 ευρώ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 134598605000

Έδρα της εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου , Τοποθεσία Κουσινίκα , Λητή -57200

Εταίροι : Αικατερίνη Χατζηαντωνίου του Δημητρίου, με διεύθυνση κατοικίας Λητή Θεσσαλονίκης

Κατηγορία Εισφορών των εταίρων: Κεφαλαιακές εισφορές

Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.watt.com.gr

Διαχεριστής : Κωνσταντίνος Βεργανελάκης