Κατασκευή και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Η W.A.T.T. A.E. έχει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. σαν αποτέλεσμα των τρεχουσών συμβάσεων αλλά και μέσα από την διοικητική ομάδα η οποία ανέπτυξε, κατασκεύασε, και λειτούργησε εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων:

  • ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης και σύστημα εξάτμισης
  • εγκαταστάσεων διαλογής αποβλήτων κατεδαφίσεων και κατασκευών
  • συστημάτων συλλογής βιοαερίου με πυρσούς και παραγωγή ενέργεια

Η W.A.T.T. A.E έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α. και της υποδοχής απορριμμάτων.

 

Εικόνα 100Εικόνα 101