Κομποστοποίηση

Το κομπόστ είναι οργανικό υλικό που έχει αποσυντεθεί και ανακυκλωθεί ως λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό.

Η διαδικασία αποσύνθεσης υποβοηθείται από κατάλληλο αερισμό και από τη συχνή ανάμιξη του μείγματος.

Τα αερόβια βακτήρια ρυθμίζουν τη χημική διεργασία με την μετατροπή των εισερχόμενων αποβλήτων σε θερμότητα, διοξείδιο του άνθρακα και αμμώνιο.

Το αμμώνιο μετατρέπεται περαιτέρω από τα βακτήρια σε φυτό-θρεπτικά νιτρώδη και νιτρικά μέσω της διαδικασίας της νιτροποίησης.

Η παραγωγή κομπόστ ακολουθείται από διαδικασία εξευγενισμού για να αφαιρεθούν οποιαδήποτε ανεπιθύμητα υλικά.

 

Εικόνα 50Εικόνα 51