Μηχανική Διαλογή και Ανακύκλωση

Η W.A.T.T. A.E. έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαλογής για οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα.

Εικόνα 61